Kawasaki Station NextTrain

Current Time: 08:04    

Tokaido Main Line - Yokohama,Odawara bound

08:11 Kōzu

Tokaido Main Line(Ueno–Tokyo Line) - Utsunomiya,Takasaki bound

08:06 Ueno

Nambu Line - Noborito,Tachikawa bound

08:06 Inaginaganuma

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Yokohama,Kannai bound

08:09 Ōfuna

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Kamata,Shinagawa bound

08:08 Ōmiya